NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-6 of about 6|
documents selected.
 1. 20501031010
  Author(s):Erisman, F[yodor] F[yodorovich], [1842– ]
  Title:Sanitarnoye izslĭedovanïe fabrichnîkh zavedeniy Moskovskavo uyezda.
  Pagination:Pt. 3. iv, 292 (1 l.), 85 pp.; 1 l., 23 pp.
  Place of Publication:Moskva
  Publisher:A. Kartseff
  Date of Publication:1883
  Size:8°.
  Note(s):[Sanitary investigation of the factories of Moscow County]
  Forms pt. 9 of v. 3. of: Moscow. Government Zemstvo. Sbornik statisticheskikh svĭedeniy po Moskovskoĭ gubernii.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 5/Page 103
 2. 20501031020
  Author(s):Erisman, F[yodor] F[yodorovich], [1842– ]
  Title:Kurs higïenî.
  Pagination:v. 2 & pt. 1 of v. 3. vi (1 l.), 402 (1 l.), 184 pp.; vi (1 l.), 188 pp.
  Place of Publication:Moskva
  Publisher:A. A. Kartseff
  Date of Publication:1887–8
  Size:8°.
  Contents Note:contents. v. 2. Odyozda, otoplenïe. osvĭeshtshenïe, udalenïe nechistot, sanitarnaya statistika. [Clothing, heating, lighting, removal of offal, sanitary statistics.]v. 3, pt. 1. Obshtshǐe zakonî pitaniya; sposobî pitaniya chelovĭeka pri razlichnîkh usloviyakh. [General laws of feeding; methods of feeding men under various conditions.]
  Note(s):[Course of hygiene]
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 5/Page 103
 3. 20501031030
  Author(s):Erisman, F[yodor] F[yodorovich], [1842– ]
  Title:Kurs higïenî.
  Pagination:[2. ed.] v. 1, pt. 1. iv, 208 pp.
  Place of Publication:Moskva
  Publisher:T-vo I. N. Kushnereff i Ko.
  Date of Publication:1892
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 5/Page 103
 4. 20501031040
  Author(s):Erisman, F[yodor] F[yodorovich], [1842– ]
  Title:Cholera: epidemiologiya i profilaksika s obshtshestvenno-sanitarnoĭ tochki zrĭeniya.
  Pagination:iv, 201 pp.
  Place of Publication:Moskva
  Publisher:I. N. Kushnereff i Ko.
  Date of Publication:1893
  Size:8°.
  Note(s):[... from a public sanitary point of view]
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 5/Page 103
 5. 20501031050
  Author(s):Erisman, F[yodor] F[yodorovich], [1842– ]
  Title:Iz oblasti shkolnoĭ higïenî; sanitarnaya obstanovka uchebnîkh zavedeniy.
  Pagination:68 pp.
  Place of Publication:Moskva
  Publisher:V. Rikhter
  Date of Publication:1895
  Size:8°.
  Note(s):[School hygiene; sanitary arrangement of school-houses]
  [Shelved in: B.533]
  Author Note:For Biography, see Méd. mod., Par., 1895, vi, Suppl., 301.
  Reference Note:See, also, Povtoritelnîy kurs higïenî [etc.]. [2. ed.] 8°. Moskva, 1895.
  Zavolzhskaya (Iulïa Ignatyevna). Shkolnaya higïena [etc.]. 8°. S.-Peterburg, 1898.
  Also, Editor of: Sbornik rabot hygienicheskoĭ laboratorii Moskovskavo Universiteta, Moskva, 1886–94.
  Reprint Note:Repr. from: Vestnik vospitaniya.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 5/Page 103
 6. 20501031060
  Author(s):Erisman, F[yodor] F[yodorovich], [1842– ]
  Sokoloff, N[ikolaĭ] D[mitrïevich]
  Title:O sanitarnîkh mĭerakh protiv rasprostraneniya zaraznîkh bolĭezneĭ v shkolakh i cherez shkolî.
  Pagination:1 p. l., 43 pp.
  Place of Publication:Saratov
  Date of Publication:1889
  Size:8°.
  Note(s):[On sanitary measures against the propagation of contagious diseases in schools and through schools]
  [Shelved in: B.426]
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 5/Page 103