NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 265|
documents selected.
 1. 20600231230
  Author(s):Gallandat, David Henry, [1732–82]
  Title:Grondbeginzelen der vroedkunde, volgens de bespiegeling en oeffening der heedendaasche vroedkundigen.
  Pagination:3 p. l., 108 pp., 4 l.
  Place of Publication:Middelburg
  Publisher:J. van de Sande
  Date of Publication:1764
  Size:12°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 6/Page 23
 2. 20600531280
  Author(s):Ganot, A[dolphe], [1804– ]
  Title:Handboek der natuurkunde voor den beschaafden stand; naar A. Ganot, door Th. van Doesburgh.
  Pagination:viii, 663, xxii pp., 1 l.
  Place of Publication:Rotterdam
  Publisher:H. Nijgh
  Date of Publication:1862
  Size:12°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 6/Page 53
 3. 20600531300
  Author(s):Ganot, A[dolphe], [1804– ]
  Title:Handboek der natuurkunde voor den beschaafden stand; naar A. Ganot, door Th. van Doesburgh.
  Pagination:14. ed. xi, 1115 pp., 3 pl., 5 maps.
  Place of Publication:New York
  Publisher:W. Wood & Co.
  Date of Publication:1893
  Size:12°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 6/Page 53
 4. 20600981120
  Author(s):Gaubius, Hieronymus Davidus, [1705–80]
  Title:Geneeskundige zielbestieringe, of betooging, dat de geneeskunst, wegens de nauwe vereeniging en wederzijdsche betrekkingen van ziel en ligchaam op elkander, eenen grooten invloed heeft op de redelijke en zedelijke vermogens der menschen. Voorgesteld in twee openbaare redevoeringen, in de jaaren 1749 en 1763. Uit het Latijn vertaald door W. Servaas.
  Pagination:3 p. l., 210 pp., 1 l.
  Place of Publication:Leyden
  Publisher:S. & J. Luchtmans
  Date of Publication:1775
  Size:8°.
  Pamphlet Note:[P., v. 1860.]
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 6/Page 98
 5. 20601001040
  Author(s):Gaukes, Yvo
  Title:Genees- en heelkonstige redenvoering van de scheurbock. Waarin de schrijver van vooren betoogt, en van agteren bevestigt, dat deze ziekte niet uit een zuur, taai, en dik bloed; maar uit een te vlug alkaalis, en te dun bloed voortkoomt; en voornaamentlijk door zuure geneesmiddelen ras geneesen word. Uit eigene ondervindinge opgesteld.
  Pagination:96 pp.
  Place of Publication:Utrecht
  Publisher:W. Vande Water
  Date of Publication:1705
  Size:16°.
  Bound Note:Bound with his: Dissertatio de medicina [etc.] [in 1. s.]. 16°. Amstelædami, 1712.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 6/Page 100
 6. 20601081280
  Author(s):Gazola, Giuseppe, [1661–1715]
  Title:Il mondo ingannato da falsi medici; discorsi. Opera postuma.
  Additional Title:De waereld door onewarene of schein-doctoren bedrogen; en de maniere om zich tegen hunne kwakzalvery te hoeden. Aangetoont in de vertoogen. Door een liefhebber uit het Italiaans origineel in 't Nederduitsch overgezet, en met aantekeningen verrykt
  Pagination:4 p. l., 332 pp., 1 l.
  Place of Publication:Leyden
  Publisher:J. Luzac
  Date of Publication:1735
  Size:18°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 6/Page 108
 7. 20601111060
  Title:Gedagten van de heeren professoren uytmakende de medicynsche faculteyt op de Academie von Utrecht over de ziekte onder het rund-vee thans woedende. Waar by nog gevoegd zyn eenige der observatien, uit welke de voornoemde gedagten zyn opgemaakt; op ordre van borgemeesteren en vroedschappen der stad Utrecht. Door derzelver gecommitteerden met de nodige rapporten, resolutien en memorien hier toe behoorende in het ligt gegeven.
  Pagination:44 pp.
  Place of Publication:Utrecht
  Publisher:J. van Poolsum
  Date of Publication:1745
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 6/Page 111
 8. 20601111170
  Title:Gedenkschriften van eenen Kobold. Fragment zonder begin en zonder einde van een, bij gelegenheid van het af breken eens schoorsteens, in eene muuropening gevonden, handschrift. In het oorspronkelijk Russisch uitgegeven door den Baron Brambeus [Józef J. S. Sękowski].
  Pagination:1 p. l., 73 pp.
  Place of Publication:Groningen
  Publisher:R. J. Schierbeek, jr.
  Date of Publication:1837
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 6/Page 111
 9. 20601111290
  Title:Geene aanbeijen meer! Opmerkingen aangaande den eigenlijken, tot nog toe onbekenden aard en de oorzaak der aanbeijen, benevens de opgave van het eenige middel, door hetwelk dezelve op de zekerste, geheel onschadelijke en snelste wijze genezen en voorkomen kunnen worden. Uit het Hoogduitsch vertaald.
  Pagination:67 pp.
  Place of Publication:Leyden
  Publisher:J. W. van Leeuwen
  Date of Publication:1841
  Size:8°.
  Note(s):[Shelved in: Pam vol. 3964 no. 2]
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 6/Page 111
 10. 20601121230
  Title:Geheym der wynen ontdekt of kunst om alle blaauwe, rosse, lange verwaayde en andere onzuyvere wynen, binnen korten tyd, zonder mangel schoon te maaken, als mede een volkome onderrechting om eau des Carmes, aqua, vitæ, pest- en wind-water, en veele andere soorten van de beste wateren te distileeren. Zynde al 't gene hier aan den leezer mede gedeeld wordt, door eyge ondervinding good bevonden, en nooyt in 't licht gegeeven.
  Pagination:3 p. l., 112 pp., 3 l.
  Place of Publication:s' Graavenhaage
  Publisher:R. van Kessel
  Date of Publication:1730
  Size:16°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 6/Page 112
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · next · last