NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-4 of about 4|
documents selected.
 1. 21000811030
  Author(s):Bochkareff, I.[E.]
  Title:*K voprosu o vliyanii upotrebleniya solodovîkh vîtyazhek (maltsextraktov) (Rizhskoĭ Ilhetsemskoĭ pivovarni) na usvoyeniye i obmĭen azota pishtshi u chakhotochnîkh.
  Subject(s):Malt (Extracts of)
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1893
  Size:8°.
  Note(s):[On the effect of malt extracts (from the Ilhetsem brewery, in Riga) upon the assimilation and metabolism of nitrogen from food in the consumptive]
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 81
 2. 21000811070
  Author(s):Kazas, I. [I.]
  Title:*K voprosu o vliyanii solodovîkh vîtyazhek (malts-ekstraktov) na otpravleniya zheludka u zdorovîkh lyudeî.
  Subject(s):Malt (Extracts of)
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1894
  Size:8°.
  Note(s):[Action of malt extract on digestion in healthy persons]
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 81
 3. 21000811090
  Author(s):Lukasheff, P. [A.]
  Title:*K voprosu o dïeticheskom znachenii solodovîkh vîtyazhek (malts-ekstraktov). (Usvoyeniye zhira pishtshi i kozhnolyokhoshnîya poteri u chakotochnîkh pod vliyaniyem upotrebleniya solodovîkh vîtyazhek Rizhskavo Ilhetsemskavo pivovarennavo zavoda.)
  Subject(s):Malt (Extracts of)
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1893
  Size:8°.
  Note(s):[On the importance of malt extracts as a diet. (The assimilation of fats from food, and loss by skin and lungs, in the consumptive under the influence of the use of malt extract from the Ilhetsem brewery, in Riga.)]
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 81
 4. 21000811130
  Author(s):Zvyagintseff, G. G.
  Title:*K voprosu o dieteticheskom znachenii solodovîkh vîtyazhek, (maltsekstraksov).
  Subject(s):Malt (Extracts of)
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1892
  Size:8°.
  Note(s):[On the dietetical value of malt extract]
  Reference Note:Also [Outline], in: Vrach, St. Petersb., 1891, xii, 1071.
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 81