NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-8 of about 8|
documents selected.
 1. 21502701360
  Author(s):Chagovets, A. T.
  Title:Meditsina v selskoĭ shkolĭe.
  Subject(s):Schools (Rural)
  Journal Title Abbreviation:Feldscher
  Place of Publication:St. Petersb.
  Date of Publication:1905
  Pagination:xv, 15–18.
  Note(s):[Medicine in the village school]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 15/Page 270
 2. 21502701150
  Author(s):Toropoff, D. I.
  Title:O sanitarnom sostoyanii selskikh zemskikh shkol Tverskoĭ gubernii.
  Subject(s):Schools (Hygiene of, Local reports and ordinances relating to)
  Journal Title Abbreviation:Med. besĭeda
  Place of Publication:Voronezh
  Date of Publication:1899
  Pagination:xiii, 686–710.
  Note(s):[Sanitary condition of the common schools of Tver Government]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 15/Page 270
 3. 21502701180
  Author(s):Uvaroff, M. S.
  Title:Po povodo statyi V. E. Ignatyeva: Vliyaniye ekzamenov na zdorovye vospitannikov i pr.
  Subject(s):Schools (Hygiene of, Local reports and ordinances relating to)
  Journal Title Abbreviation:Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med.
  Place of Publication:St. Petersb.
  Date of Publication:1897
  Pagination:xxxiii, no. 12, 2. sect., 485.
  Note(s):[Aprpos of Ignatyeff's essay: Influence of examinations upon the health of the students, etc.]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 15/Page 270
 4. 21502701270
  Author(s):Zolotavin, N. A.
  Title:Sanitarno-higïenicheskiya usloviya zemskikh, tserkovno-prikhodskikh i drugikh shkol Yamburgskavo uyezda.
  Subject(s):Schools (Hygiene of, Local reports and ordinances relating to)
  Journal Title Abbreviation:J. rusk. Obsh. okhran. narod. zdrav.
  Place of Publication:St. Petersb.
  Date of Publication:1900
  Pagination:x, 801–837.
  Note(s):[Sanitary and hygienic conditions of the common, parochial, and other schools of Yamburg County]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 15/Page 270
 5. 21502701010
  Author(s):Samoĭloff
  Title:Sanitarno-higïenischeskoye sostoyaniye nashikh narodnîkh shkol.
  Subject(s):Schools (Hygiene of, Local reports and ordinances relating to)
  Journal Title Abbreviation:Sputnik zdorov.
  Place of Publication:S.-Peterb.
  Date of Publication:1900
  Pagination:ii, 264; 286.
  Note(s):[Sanitary and hygienic condition of our public schools]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 15/Page 270
 6. 21502701190
  Author(s):Virenius, A. S.
  Title:Shkolno-higïenicheskiya stremleniya novĭeĭshavo vremeni v Germanii.
  Subject(s):Schools (Hygiene of, Local reports and ordinances relating to)
  Journal Title Abbreviation:Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med.
  Place of Publication:St. Petersb.
  Date of Publication:1894
  Pagination:xxii, 2. sect., 169–193.
  Note(s):[School hygiene of recent date in Germany]
  Reprint Note:Also, Reprint.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 15/Page 270
 7. 21502701490
  Author(s):Vaseff, M.
  Title:Uchitelet v popritsheto na khigienata.
  Subject(s):School-teachers
  Journal Title Abbreviation:Sovrĭem. Khig.
  Place of Publication:Sofiya
  Date of Publication:1908
  Pagination:ii, 134–141.
  Note(s):[The teacher as a hygienist]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 15/Page 270
 8. 21502701080
  Author(s):Shingareff, A.
  Title:Zemskiya shkoli Zemlyanskavo uyezda v sanitarnom otnoshenii.
  Subject(s):Schools (Hygiene of, Local reports and ordinances relating to)
  Journal Title Abbreviation:Med. besieda
  Place of Publication:Voronezh
  Date of Publication:1901
  Pagination:xv, 649; 697.
  Note(s):[Sanitary condition of the public schools in the county of Zemlyansk]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 15/Page 270