NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Results 1-10 of about 13|
documents selected.
 1. 20803781050
  Author(s):Izvĭestiya S.-Peterburgskoĭ biologicheskoĭ laboratorii
  Title:(Bulletin du laboratoire biologique de St. Pétersbourg.) Izdaniye sovĭeta laboratorii pod redaksiyeĭ P. Lesshaft'a.
  Pagination:v. 1–6.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1896–1902
  Size:8°.
  Note(s):[Issued by the council of the laboratory, under the editorship of P. Lesshaft]
  Language:Russian
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 8/Page 378
 2. 20801411160
  Title:Archiv psichiatrii, neurologii i sudebnoi psichopatologii. Redaktor: P. I. Kovalevski.
  Subject(s):Insanity (Periodicals and transactions of societies and congresses relating to)
  Pagination:v. 5–32, 1885–99.
  Place of Publication:Charkov
  Date of Publication:1883–96
  Place of Publication:St. Petersburg
  Date of Publication:1897–9
  Size:8°.
  Note(s):[Quarterly; 2 v. annually]
  Ended
  Language:Russian
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 8/Page 141
 3. 20801421100
  Title:Jurnal nevropatologii i psikhiatrii imeni S. S. Korsakova, izdavayemîy Obshtshestvom Nevropatologov i Psikhiatrov, sostoyashtshim pri Imperatorskom Moskovskom Universitetĭe.
  Subject(s):Insanity (Periodicals and transactions of societies and congresses relating to)
  Pagination:6 Nos. a year. v. 1 & 2, 1901–2.
  Place of Publication:Moskva
  Size:8°.
  Note(s):[Journal of neuropathology and psychiatrics in memory of S. S. Korsakoff, issued by the Society of Neuropathologists and Psychiatricians, at the University of Moscow]
  Current
  Language:Russian
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 8/Page 142
 4. 20801431010
  Title:Vestnik sudebnoĭ meditsinî i obshtshestvennoĭ higienî.
  Subject(s):Insanity (Periodicals and transactions of societies and congresses relating to)
  Pagination:Volumes for 1885–8.
  Place of Publication:St. Petersburg
  Size:8°.
  Note(s):[Courier of legal medicine and public hygiene]
  [Quarterly]
  Language:Russian
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 8/Page 143
 5. 20801431030
  Title:Voprosî nervno - psikhicheskoĭ meditsinî. Zhurnal posvyashtshonnîy voprosam psikhiatrii, nervnoĭ patolgii, fiziologicheskoĭ psikhologii, nervno-psikhicheskoĭ higienî i pr. [Questions of nervo-psychic medicine. Journal devoted to questions of psychiatrics, nerve-pathology, physiological psychology, nervo-psychic hygiene, etc.] Editor: I. A. Sikorski.
  Subject(s):Insanity (Periodicals and transactions of societies and congresses relating to)
  Pagination:v. 1–7, 1896–1902.
  Place of Publication:Kiev
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 8/Page 143
 6. 20805251290
  Title:Journal akusherstva i zhenskikh bolĭezneĭ; organ Akushersko-ginekologicheskavo Obshtshestva v S.-Peterburgĭe.
  Pagination:v. 1–16, 1887–1902.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Size:8°.
  Note(s):[Journal of obstetrics and diseases of women; organ of the Obstetrico-Gynæcological Society of St. Petersburg]
  [Monthly]
  Current
  Language:Russian
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 8/Page 525
 7. 20805291240
  Title:Journal meditsinî i higienî. [Journal of medicine and hygiene.] P. I. Kovalevski, editor.
  Pagination:v. 1; No. 2, v. 2, 1894.
  Place of Publication:Kharkov
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 8/Page 529
 8. 20805311240
  Title:Journal Russkavo Obshtshestva Okhraneniya Narodnavo Zdraviya.
  Pagination:v. 1–2, 1891–2; v. 8–12, 1898–1902.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Size:8°.
  Note(s):[Journal of the Russian Association for the Protection of National Health]
  Current
  Language:Russian
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 8/Page 531
 9. 20805621320
  Title:Jurnal dermatologii i sifilidologii. Editor: I. M. Goldenberg.
  Pagination:v. 1–2, 1901–2.
  Place of Publication:S.-Peterburg.
  Size:8°.
  Note(s):[Monthly]
  Current.
  Language:Russian
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 8/Page 562
 10. 20805621330
  Title:Jurnal nevropatologii i psikhiatrii imeni S. S. Korsakova, izdavayemîy Obshtshestvom Nevropatologov i psikhiatrov, sostsyashtshim pri Imperatorskom Moskovskom Universitetĭe. [Journal of neuropathology and psychiatrics in memory of S. S. Korsakoff, issued by the Society of Neuropathologists and Psychiatrists at the University of Moscow.] Edited by V. K. Rot [et al.].
  Pagination:v. 1–2, 1901–2.
  Place of Publication:Moskva
  Size:8°.
  Note(s):[Bi-monthly]
  Current.
  Language:Russian
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 8/Page 562
previous · 1 · 2 · next