NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-7 of about 7|
documents selected.
 1. 22003521010
  Author(s):Volfson, Vladimir [Dmitriyevich], [18–1901]
  Title:Teoriya hipnotizma; opît obyasneniya hipnoticheskikh i inîkh srodnîkh im yavleniy putyom izucheniya normalnîkh funktsîy chelovĭecheskavo mozga. [Theory of hypnotism; attempt to explain hypnotic and similar phenomena by a study of the normal functions of the human brain.]
  Pagination:52 pp.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Publisher:V. I. Gubinski
  Date of Publication:1889
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 352
 2. 22003521020
  Author(s):Volfson, Vladimir [Dmitriyevich], [18–1901]
  Title:Kreĭtserova sonata grafa L. N. Tolstavo s tochki zrĭeniya higïenî; higïena vozderzhaniya. [Tolstoy's Kreutzer Sonata, from the point of view of hygiene; hygiene of continence.]
  Pagination:98 pp., 1 l.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Publisher:V. D. Volfson
  Date of Publication:1899
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 352
 3. 22003521030
  Author(s):Volfson, Vladimir [Dmitriyevich], [18–1901]
  Title:Anatomiya i fiziologiya.
  Pagination:2 pts. 122 pp., 1 l., 106 pp.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1900
  Size:12°.
  Contents Note:contents. Pt. 1. Organî rastitelnoĭ zhizni. [Organs of vegetable life.]Pt. 2. Organî zhivotnoĭ zhizni. [Organs of animal life.]
  Note(s):Sputnik zdorov., S.-Peterb., suppl., 1900, nos. 6–7.
  Author Note:For Biography, see Sputnik zdorov., S.-Peterb., 1901, iii, 310 [port. in text].
  Reference Note:See, also, Volkova (M[ariya] M[ikhaĭlovna]) & Volfson (V[ladimir] D[mitriyevich]). Kurs higienî [etc.]. 8°. S.-Peterburg, 1902.
  Wegele (Carl). Normalnîy stol [etc.]. 12°. S.-Peterburg, 1900.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 352
 4. 22003521040
  Author(s):Arnoldoff, V. A.
  Title:O vodĭe rĭeki Volgi i yeya glavnîkh pritokov. [The water of the river Volga and its principal tributaries.]
  Subject(s):Volga
  Journal Title Abbreviation:Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med.
  Place of Publication:St. Petersb.
  Date of Publication:1905
  Pagination:1396; 1495.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 352
 5. 22003521050
  Author(s):Nikitin, A. F.
  Title:Voda Volgi i Oki u Nizhnyavo-Novgoroda i dvĭenadtsati volzhskikh pritokov. [The water of the Volga and Oka near Nizhnee Novgorod, and of twelve tributaries of the Volga.]
  Subject(s):Volga
  Journal Title Abbreviation:Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med.
  Place of Publication:St. Petersb.
  Date of Publication:1905
  Pagination:1540–1555.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 352
 6. 22003521130
  Author(s):Volînski, A[leksĭeĭ] F[yodorovich], [1856– ]
  Title:*K voprosu o vliyanii mîshechnoĭ rabotî na obmĭen kaliya, natriya, kaltsiya i magniya u zdorovîkh lyudeĭ. [Influence of muscular work on metabolism of potassium, sodium, calcium, and magnesium in healthy men.]
  Pagination:43 pp., 2 l., 4 tab.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Publisher:A. Muchnik
  Date of Publication:1891
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 352
 7. 22003521140
  Author(s):Volîntseff, G[uriy] I[vanovich], [1866– ]
  Reference Note:See Iverskaya Obshtshina Lyostr Miloserdiya Krasnavo Kresta v Moskvĭe. Otchot o dĭeyatelnosti khirurgicheskoĭ kliniki [etc.]. 8°. Moskva, 1899.
  Language:Russian
  Type of Resource:Note
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 352