NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 13|
documents selected.
 1. 22103761010
  Author(s):Yanitskaya, El[izaveta Lvovna], [1853– ]
  Title:Placenta prævia centralis.
  Pagination:7 pp.
  Place of Publication:St. Petersburg
  Publisher:S. N. Khudekoff
  Date of Publication:[1893]
  Size:8°.
  In Note:In: Sborn. trudov vrach. S.-Peterb. Rodovspom. zaved.1894ii.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 376
 2. 22103761020
  Author(s):Yanitski, F[yodor] F[eodosyevich, [1852– ]
  Title:*Materialî dlya izslĭedovaniya dobrokachestvennosti rzhanoĭ muki po sposobu opredĭeleniya rastvorimîkh azotisîkh veshtshestv, v neĭ soderzhashtshikhsya. [Data on the examination of the good quality of rye flour, by determining the solubility of nitrogenous substances contained in it.]
  Pagination:57 pp.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1894
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 376
 3. 22103761050
  Author(s):Yankovski, Ivan Ivanovich, [1876– ]
  Title:*K voprosu o koloto-rĭezannîkh i ognestrĭelnîkh pronikayushtshikh povrezhdeniyakh bryushnoĭ polosti. [Stab and gunshot penetrating wounds of the abdominal cavity.] [Yuryev, Dorpat.]
  Pagination:247 pp.
  Place of Publication:Riga
  Publisher:[L. Grentztal]
  Date of Publication:1909
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 376
 4. 22103761070
  Author(s):Yanovich, N[ikolaĭ] M[ikhaĭlovich], [1867– ]
  Title:*O tyoplōōbmĭenĭe mezhdu hidro-elektricheskimi monopolyarnîmi vannami i tĭelom chelovĭeka. [Heat interchange between the hydroelectric monopolar baths and the human body.]
  Pagination:125 pp., 1 l., 3 tab.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Publisher:Y. Krovitski
  Date of Publication:1903
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 376
 5. 22103761080
  Author(s):Yanovski, A[nton] K[irillovich], [1865– ]
  Title:*K voprosu o vospalenii ven pod vliyaniyem gnoyerodnîkh bakteriy; eksperimentalnoye izslĭedovaniye. [Phlebitis under the influence of bacteria of suppuration; experimental investigation.]
  Pagination:112 pp., 1 l., 2 pl.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Publisher:M. Akinfiyeff & I. Leontyeff
  Date of Publication:1904
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 376
 6. 22103761090
  Author(s):Yanovski, Mikhail Vladimirovich, [1854– ]
  Title:Kurs obshtsheĭ terapii. Sovtavili po lektsiyam v 1899–1900 akademicheskom godu i izdali VI. Bozhovski i I. Goroyants. [Course of general therapy. Compiled form his lectures during 1899–1900 and edited by ...]
  Pagination:xvi, 292 pp.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Publisher:Y. Krovitski
  Date of Publication:1900
  Size:8°.
  Reference Note:See, also, Botkin (Sergeĭ Pĭotrovich). Klinicheskiya lektsii. III. [etc.]. 8°. S.-Peterburg, 1891.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 376
 7. 22103761100
  Author(s):Yanovski, V[ladislav-Maksimilian] L[vovich], [1866– ]
  Title:Funktsionalnaya diagnostika serdtsa i sosudov; kriticheskiy obzor primĭenyayenmîkh v neĭ donînĭe metodov. [Functional diagnosis of the heart and blood-vessels; critical review of the methods hitherto employed therein.]
  Pagination:64 pp.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Publisher:V. S. Ettinger
  Date of Publication:1908
  Size:8°.
  Note(s):Forms no. 5 (May) of: Klin. Monogr., S.-Peterb., 1908.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 376
 8. 22103761110
  Author(s):Yanson, E[rnest] K[asparovich], [1880– ]
  Title:*O dĭeĭstvii antidifteriynoĭ sîvorotki na infektsionnîya zabolĭevaniya glaza; eksperimentalnoye izslĭedovaniye. [Action of antidiphtheritic serum on infectious diseases of the eyes; experimental investigation.]
  Pagination:161 pp.
  Place of Publication:Yuryev
  Publisher:K. Mattisen
  Date of Publication:1913
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 376
 9. 22103761130
  Author(s):Yanushkevich, A[leksandr Maryanovich], [1872– ]
  Title:Ob alkoholnom diurezĭe.
  Pagination:80 pp.
  Place of Publication:Kiyev
  Date of Publication:[1911]
  Size:8°.
  In Note:In: Univ. Izvĭest.Kiyev1911ii.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 376
 10. 22103761180
  Author(s):Baloff, A. V.
  Title:Yaroslavskaya derevnya v sanitarnohigienicheskom otnoshenii. [The village in the Government of Yaroslav, considered from a sanitary and hygienic point of view.]
  Subject(s):Yaroslav (Government of)
  Journal Title Abbreviation:Vrach. Gaz.
  Place of Publication:S.-Peterb.
  Date of Publication:1905
  Pagination:xii, 1053; 1189.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 376
previous · 1 · 2 · next