NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 11|
documents selected.
 1. 22103851160
  Author(s):Yeltsina, Zinaïda Yakovlevna, [1854– ]
  Reference Note:See Fournier (Edmond). Ukloneniya v razvitii [etc.]. 8°. S.-Peterburg, 1899.
  Language:Russian
  Type of Resource:Note
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 385
 2. 22103861220
  Author(s):Yersin
  Reference Note:See Ignatyeff (Varnava Yefimovich). Chuma [etc.]. 8°. Moskva, 1897.
  Language:Russian
  Type of Resource:Note
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 386
 3. 22104001010
  Author(s):Zakharchenko, M[ikhail] A[leksĭeyevich], [1879– ]
  Reference Note:Editor of: Yezhegodnîy obzor russkoĭ literaturî po psikhiatrii i nevrologii, Moskva, 1914.
  Language:Russian
  Type of Resource:Note
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 400
 4. 22104001080
  Author(s):Zakher, A[vraam] V[eniaminovich], [1867– ]
  Reference Note:See Fink (Emanuel). Postoronniya tĭela v nosu [etc.]. 8°. S.-Peterburg, 1898.
  Kafemann (R[udolf]). Operativnaya rino-faringologiya [etc.]. 8°. S.-Peterburg, 1901.
  Language:Russian
  Type of Resource:Note
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 400
 5. 22104001150
  Author(s):Zakuseff, S.
  Reference Note:See Monrad (Svenn). Pediatricheskiya lektsii [etc.]. 8°. S.-Peterburg, 1905.
  Language:Russian
  Type of Resource:Note
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 400
 6. 22104071250
  Author(s):Zederbaum, A. A.
  Reference Note:See Lang (Eduard). Lektsii po patologii i terapii venericheskoĭ Yazvî [etc.]. 8°. S.-Peterburg, 1887.
  Language:Russian
  Type of Resource:Note
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 407
 7. 22104131370
  Author(s):Zematski, I[osif] F[rantsovich], [1856– ]
  Reference Note:See Yubileĭnîy sbornik [etc.]. 4°. S.-Peterburg, 1900.
  Language:Russian
  Type of Resource:Note
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 413
 8. 22104171210
  Author(s):Zhbankoff, D[mitri] N[ikolayevich], [1853– ]
  Author Note:For Portrait, see Trudi V syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1894, i.
  Reference Note:See Obshtshestvo Russkikh Vracheĭ v pamyat N. I. Pirogova. Zemsko-meditsinskiy sbornik [etc.]. roy. 8°. Moskva, 1890–93.
  Obshtshestvo Russkikh Vracheĭ v pamyat N. I. Pirogova. Zemsko-meditsinskiy sbornik [etc.]. Bibliograficheskiy ukazatel po zemsko-meditsinskoĭ literaturĭe. 8°. Moskva, 1890.
  Language:Russian
  Type of Resource:Note
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 417
 9. 22104181060
  Author(s):Zhirmunski, M[endel] S[hevakhovich], [1854– ]
  Reference Note:Editor of: Yezhemĭesyachnik Ushnîkh, Gorlovîkh i Nosovîkh Bolĭezneĭ, S.-Peterburg, 1908–14.
  Language:Russian
  Type of Resource:Note
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 418
 10. 22104331060
  Author(s):Zmigrodski, K[azimir] I[osifovich], [1857– ]
  Reference Note:Editor of: Bibliograficheskiy ukazatel rossiyskoĭ meditsinskoĭ literaturî, S.-Peterburg, 1890–91.
  Language:Russian
  Type of Resource:Note
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 433
previous · 1 · 2 · next