NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-4 of about 4|
documents selected.
 1. 20805951280
  Author(s):Kazan. Government Zemstvo.
  Title:Meditsinskiy otchot Likhachevskavo rodilnavo otdĭeleniya Kazanskoĭ gubernskoĭ zemskoĭ bolnitsî. Tri sta sluchayev. Vvedeniye i fizïo ogicheskaya chast. A. N. Solovyova.
  Pagination:58 pp.
  Place of Publication:Moskva
  Publisher:A. I. Mamontoff & Ko.
  Date of Publication:1879
  Size:8°.
  Note(s):[Medical report of the Likhacheff maternity ward of the Hospital of the Kazan Government Zemstvo. Three hundred cases. Introduction and physiological part. By A. N. Solovyoff]
  Bound Note:Bound with: Med. Obozr., Mosk., 1879, xi.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 8/Page 595
 2. 20805951290
  Author(s):Kazan. Government Zemstvo.
  Title:Meditsinskiye otchotî starshavo vracha i ordinatorov Kazanskoĭ gubernskoĭ zemskoĭ bolnitsî.
  Pagination:1890–91; 1891–2.
  Place of Publication:Kazan
  Date of Publication:1891–2
  Size:8°.
  Note(s):[Medical reports of the chief and assistant physicians of the Hospital of the Kazan Government Zemstvo]
  These reports contain separate reports of the different wards.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 8/Page 595
 3. 20805951300
  Author(s):Kazan. Government Zemstvo.
  Title:Choler'naya epidemiya i mĭerî borbî s neyu v Kazanskoĭ gubernii. Sostavil, po porucheniyu gubernskoĭ zemskoĭ upravî, Vladislav Gubert.
  Pagination:iii, 124 pp.
  Place of Publication:Kazan
  Publisher:tip. gubernsk. pravl.
  Date of Publication:1892
  Size:8°.
  Note(s):[Cholera epidemic and the means of combating it in the government of Kazan. Prepared by order of the zemstvo of the government of Kazan, by V. Hubert]
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 8/Page 595
 4. 20805951310
  Author(s):Kazan. Government Zemstvo.
  Title:Asiyatskaka cholera, yeya proïskhozhdeniye, priznaki, okhrana ot neya obshtshestvennaya i lichnaya, domashneye lĭecheniye i obezzarazhivaniye. Sostavil, po porucheniyu Kazanskoĭ gubernskoĭ zemskoĭ upravî, Vladislav Gubert.
  Pagination:55 pp.
  Place of Publication:Kazan
  Date of Publication:1893
  Size:8°.
  Note(s):[Asiatic cholera, its origin, symptoms, public and private prophylactic measures against it, domestic treatment, and disinfection. Prepared, by order of the government zemstvo of Kazan, by ...]
  [Shelved in: B. 502]
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 8/Page 595