NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-3 of about 3|
documents selected.
 1. 20803781010
  Author(s):Izmaĭlova, L[yubov] P[yotrovna]
  Title:Uchebnik higienî, anatomii i fiziologii dlya starshikh klassov srednikh zhenskikh uchebnîkh zavedniy.
  Pagination:2. ed. iv, 145 pp., 2 pl.
  Place of Publication:Tiflis
  Publisher:M. P. Sharadze
  Date of Publication:1894
  Size:8°.
  Note(s):[Handbook of hygiene, anatomy, and physiology; for upper classes of female high schools]
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 8/Page 378
 2. 20803781030
  Title:Izslĭedovanïe S.-Peterburga i yevo okrestnosteĭ v fisiko-geograficheskom, yestestvennoistoricheskom, selsko-khozyaystvennom, higiyenicheskom i veterinarnom otnosheniyakh. Sostavleno pod obshtsheĭ redaktsiyey V. V. Dokuchayeva.
  Pagination:Pt. 1. 15 pp.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Publisher:Shreder
  Date of Publication:1892
  Size:8°.
  Note(s):[The exploration of St. Petersburg and its environs, in relation to physical geography, natural history, agriculture, hygiene, and veterinary science. Compiled under the general editorship of V. V. Dokuchayeff]
  [Shelved in: B. 485]
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 8/Page 378
 3. 20803781060
  Title:Izvlechenïe iz protokolov zasĭedaniy meditsinskikh konferentsiy pri Staro - Yekaterininskom otdĭelenii bolnitsî dlya chornorabochikh v Moskvĭe, za 1878 god.
  Pagination:1 p. l., 39 pp.
  Place of Publication:Moskva
  Publisher:A. I. Mamontoff & Ko.
  Date of Publication:1879
  Note(s):[Extract from the proceedings of the medical conferences at the Old Katherine ward of the Hospital for Laborers in Moscow, for 1878]
  Bound Note:Bound with: Med. Obozr., Mosk., 1879, xi.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 8/Page 378